صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3944
عنوان مطلب قطعنامه کنگره سوم درباره اوضاع ايران و موقعيت ويژه حزب کمونيست کارگرى
اوريژينال
تاريخ 13790613 - 20001014
فايل پايه فايل word فارسى، دريافت شده از رفيق آذر مدرسى
انجام شده 20060807 - تنظيم و انتشار html فارسى
قدم بعدى


Last updated: 2006-08-07