صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3878
عنوان مطلب نامه به ثريا شهابى - درباره فدراسيون، پناهندگان، مهاجرين
اصل نامه عنوان ندارد.
اوريژينال تصاوير اسکن شده از روى اصل نامه دريافت شده از ثريا شهابى
sorraya1.jpg, sorraya2.jpg, sorraya3.jpg
تاريخ 13750825 - 19961115
فايل پايه
انجام شده 20060419 - تايپ، تنظيم و انتشار متن فارسى
قدم بعدى


Last updated: 2006-04-19