صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2350
عنوان مطلب ربودن اوجلان، علل و پيامدهاى آن
اوريژينال پوشه شماره ٤   Pushe 4
تاريخ 13780115 - 19990415
فايل پايه فايل pdf دريافت شده از رفيق سياوش مدرسى. تايپ شده 2350fa.vnf
انجام شده 20030404 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20160115 - تنظیم و انتشار متن ترکی، ترجمه رفیق سیاوش آذری و ویراستاری دیلان طغرل
قدم بعدى


Last updated: 2016-01-15