صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3890
عنوان مطلب مصاحبه با سوزى وايسمن در مورد حمله عراق به کويت (به زبان انگليسى)
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
340_01 (صداى مصاحبه کننده ضبط نشده است.)
نوار کامل مصاحبه دريافت شده از رفيق اسعد کوشا ١٧ر٥ر٢٠٠٦
تاريخ 13690721 - 19901013
فايل پايه
انجام شده 20060515 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
20060517 - فايل صوتى دريافتى از رفيق ابراهيم با فايل دريافتى از رفيق اسعد کوشا جايگزين شد. عنوان تصحيح شد.
20070218 - انتشار متن انگليسى از روى متن انگليسى چاپى، دريافت شده از کورش مدرسى.
20141030 - انتشار متن اسپانیایی، ترجمه رفیق "ANONYMOUS"
توضيح

Last updated: 2014-10-30