صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3988
عنوان مطلب بحث در جلسه وسيع کميته اجرايى - تدارک گزارش سياسى کميته مرکزى به کنگره حزب کمونيست ايران
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
249_01, 249_02
تاريخ 13670828 - 19881119
فايل پايه متن پياده شده از روى نوار: 1988_11_19_awzae_jahan.doc
دريافت شده از رفيق کورش مدرسى
انجام شده 20061125 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
20070810 - تنظيم و انتشار متن فارسى
توضيح


Last updated: 2007-08-10