صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3620
عنوان مطلب تاريخ اتحاد مبارزان کمونيست - سخنرانى در انجمن مارکس لندن
اوريژينال نوار آرشيو انجمن مارکس لندن
تاريخ 13790215 - 20000515
فايل پايه فايل rtf فارسی دريافت شده از کورش مدرسی - منتشر شده در "منتخب آثار"، انتشارات حزب کمونيست کارگری - حکمتيست. خرداد ١٣٨٤
انجام شده 20040814 - به ليست آثار اضافه شد.
تبديل به فورمت rm و smil
20050723 - تنظيم و انتشار فايل html فارسی
قدم بعدى - مقابله شود.
- بازنويسی جملات و جمله بنديهای محاوره ای


Last updated: 2005-07-23