صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2260
عنوان مطلب اطلاعيه حزب کمونيست درباره جنگ در خاورميانه
اوريژينال کمونيست شماره ٦٠ - بهمن ١٣٦٩ K60
تاريخ 13691030 - 19910120
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق على فرهنگ m-h-etelaye.vnf
انجام شده 20030221 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20051023 - انتشار متن انگليسى برگرفته از اينترنت.
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 2005-10-23