صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3923
عنوان مطلب در پاسخ به قصد استعفای یک رفیق
اوريژينال "منتخب آثار منصور حکمت، ضميمه ١"، انتشارات حزب کمونيست کارگرى - حکمتيست، ژوئيه ٢٠٠٦ - صفحات MA-Z1 353 - 357
تاريخ 13780525 - 19990816
فايل پايه فايل rtf فارسى، دريافت شده از رفيق کورش مدرسى - شماره 71
فايل word عربى دريافت شده از رفيق فارس محمود.
فايل word کُردى دريافت شده از رفيق جمال محسن.
انجام شده 20060727 - تنظيم و انتشار html فارسى
20071217 - تنظيم و انتشار متن عربى ترجمه رفيق فارس محمود.
20080518 - تنظيم و انتشار متن کُردى ترجمه رفيق جمال محسن.
قدم بعدى


Last updated: 2008-05-18