صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2500
عنوان مطلب خطوط اصلى يک نقد سوسياليستى به تجربه انقلاب کارگرى در شوروى
اوريژينال بولتن مارکسيسم و مساله شوروى شماره ٣ - Bul03
تاريخ 13670115 - 19880415
فايل پايه فايل واژه نگار دريافت شده از رفيق کيوان جاويد 2500fa.vnf
فايل word سوئدى دريافت شده از رفيق خليل کيوان
انجام شده 20030924 - تنظيم و انتشار html فارسى
ترجمه هاى انگليسى، ترکى و عربى قبل از اين تاريخ منتشر شده بود.
20040423 - تنظيم و انتشار متن سوئدى ترجمه Charlotte Sjöholm
20080125 - انتشار ترجمه کُردى بخش سوم مقاله (ترجمه کامل عزيز)
20080410 - انتشار ترجمه کُردى بطور کامل
20110820 - انتشار ترجمه فرانسوى برگرفته از سايت مارکسيستها
20180311 - انتشار متن اسپانیایی ترجمۀ رفیق Nicolás José Jiménez
قدم بعدى


Last updated: 2018-03-11