صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3915
عنوان مطلب نامه به نادر بکتاش - سازش یا انتخاب؟
اوريژينال "منتخب آثار منصور حکمت، ضميمه ١"، انتشارات حزب کمونيست کارگرى - حکمتيست، ژوئيه ٢٠٠٦ - صفحات MA-Z1 311 - 312
تاريخ 13780115 - 19990415 نامه تاريخ ندارد.
فايل پايه فايل rtf فارسى، دريافت شده از رفيق کورش مدرسى - شماره 55
انجام شده 20060727 - تنظيم و انتشار html فارسى
قدم بعدى


Last updated: 2006-07-27