صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 4052
عنوان مطلب پيشنهاد يک قرار در پلنوم ١٤ حزب کمونيست ايران - تعطيل موقت و تجديد سازمان خارج کشور
اوريژينال دستنوشته دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
تاريخ 13671117 - 19890206
فايل پايه تصاوير اسکن شده از روى دستنوشته دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
انجام شده 20071027 - سند اسکن شد. عنوان به ليست اضافه شد.
20071102 - تايپ و انتشار متن تايپ شده.
توضيح اين نوشته بى امضاء و بى تاريخ است.
تاريخ ذکر شده تاريخ پلنوم ١٤ است (٤ تا ٦ فوريه ١٩٨٩)


Last updated: 2007-11-02