صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 4063
عنوان مطلب نامه به صلاح مازوجى و ابراهيم عليزاده - درباره مقاله "استنکاف از مبارزه طبقاتى" نوشته کميته ناحيه مهاباد
اوريژينال دستنوشته دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
تاريخ 13640121 - 19850410
فايل پايه تصاوير اسکن شده از روى دستنوشته دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
انجام شده 20071027 - سند اسکن شد. عنوان به ليست اضافه شد.
20071102 - تايپ و انتشار متن تايپ شده.
توضيح


Last updated: 2007-11-02