صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3838
عنوان مطلب ملاقات سه جانبه با وحدت کمونيستى و راه کارگر - گزارش به کميته مرکزى حزب کمونيست ايران
اوريژينال
تاريخ 13660303 - 19870524
فايل پايه فايل واژه نگار فارسی دريافت شده از کورش مدرسی (تبديل شده از پارس نگار)
انجام شده 20050904 - تنظيم و انتشار فايل html فارسی
قدم بعدى


Last updated: 2005-09-04