صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 4064
عنوان مطلب بازخوانى کاپيتال مارکس - سخنرانى در انجمن مارکس لندن - پاسخ به چند سؤال
اوريژينال فايل صدا دريافت شده از دنيس مير (آزاد) - Kapital_4.mp3
تاريخ 13791115 - 20010215 روز مشخص نيست.
فايل پايه متن پياده شده: فايل word فارسى دريافت شده از دنيس مير (همراه با فايل صدا)
انجام شده 20100722 - اديت و تنظيم متن پياده شده و فايل صدا
توضيح


Last updated: 2010-07-22