صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1910
عنوان مطلب گفتگو با راديو انترناسيونال درباره ٣٠ خرداد ٦٠
اوريژينال انترناسيونال هفتگى شماره 8   AH08
تاريخ 13790403 - 20000623
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى H8.vnf
فايل word انگليسى دريافت شده از رفيق مريم نمازى
انجام شده 20021011 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20040629 - تنظيم و انتشار متن انگليسى ترجمه رفقا مريم نمازى و فريبرز پويا
20110823 - انتشار ترجمه فرانسوى برگرفته از سايت مارکسيستها
20140325 - تنظيم و انتشار متن اسپانیایی ترجمه رفيق Nicolás José Jiménez
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.


Last updated: 2014-03-25