صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3945
عنوان مطلب بحث در کنگره سوم کومه‌له - مکان ايران در تقسيم جهان
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده 100_11
نوارهاى دريافت شده از رفيق رحمان حسين زاده R01_10 R01_11
تاريخ 13610215 - 19820515
فايل پايه 1982-05-15-makane iran dar taqsime jahan.doc
دريافت شده از رفيق کورش مدرسى (متن پياده شده - منتخب آثار، ضميمه شماره ٢ - آوريل ٢٠٠٧)
انجام شده 20060813 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
20070603 با اوديوى دريافت شده از رحمان حسين زاده که کاملتر بود تعويض شد
20070802 - تنظيم و انتشار متن فارسى پياده شده
توضيح


Last updated: 2007-08-02