صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3985
عنوان مطلب بحث در مورد سازمان مرکزى در جلسه دفتر سياسى حزب کمونيست ايران
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
245_01
تاريخ 13690627 - 19900918
فايل پايه
انجام شده 20061125 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
توضيح


Last updated: 2006-11-25