صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1200
عنوان مطلب نامه سرگشاده به رفقاى چپ در کردستان- ٢٦/٩/١٣٦٨
اوريژينال جزوه "درباره فعاليت حزب در کردستان" (اسنادى از مباحثات درونى حزب کمونيست ايران) FHK - انتشارات کانون کمونيسم کارگرى - اوت ١٩٩
تاريخ 13680926 - 19891217
فايل پايه فايل واژه نگار - 1200fa.vnf
انجام شده 20030328 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20030522 زيرنويسها و اتصال به مقالات ديگر جزوه اضافه شد
قدم بعدى - با اوريژينال مقابله شود.


Last updated: 2003-05-22