صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0690
عنوان مطلب بحران آخر: ريشه هاى سياسى بن بست اقتصادى رژيم اسلامى
اوريژينال انترناسيونال شماره 11-12   Ant011
PDF کپى شده از آرشيو ادبيات در سايت حزب
تاريخ 13721115 - 19940215
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
انجام شده 20021018 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى ـ بايد با صفحات ١٣٥ تا ١٤٠ جلد ٨ مجموعه آثار مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 18 Oct 02