صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 4028
عنوان مطلب بحث و اظهار نظر در پلنوم هفدهم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران - بهار ١٣٦٩
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
117_01..04
تاريخ 1369mmrr - 1990mmdd
فايل پايه
انجام شده 20070519 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
توضيح تاريخ روى نوارها ذکر نشده است


Last updated: 2007-05-19