صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3995
عنوان مطلب سمينار شمال - بحث و سخنرانى درباره تشکيل حزب کمونيست ايران
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
400_01 02 03 04 07 08 11 14 15 16 17 18 25 28 29 30 31 32 33 34 35 40 41 42 43 400_45
تاريخ 13620515 - 19830815 تاريخ تخمينى
فايل پايه
انجام شده 20061224 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
توضيح تاريخ تخمينى است. بايد تاريخ دقيق را از شرکت کنندگان در اين سمينار پرسيد و ثبت کرد.


Last updated: 2006-12-24