صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3884
عنوان مطلب بحث در سمينار حزب کمونيست ايران در مورد سير تشکيل و اضمحلال کمينترن ٢٠ر١٠ر١٩٨٥
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
309_02, 309_03, 309_04
تاريخ 13640728 - 19851020
فايل پايه متن پياده شده. فايل word فارسى دريافت شده از رفيق دنيس مير (آزاد).
انجام شده 20060504 - تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
20090802 - تنظيم و انتشار متن پياده شده دريافتى از رفيق دنيس مير (آزاد).
توضيح


Last updated: 2009-08-02