صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 4035
عنوان مطلب درباره تاکتيکهاى ما در شرايط کنونى - نوشته داخلى اتحاد مبارزان کمونيست
اوريژينال منتخب آثار منصور حکمت، ضميمه شماره ٢ - آوريل ٢٠٠٧
تاريخ 13601113 - 19820202
فايل پايه 1982-02-03-darbare-tactic.doc دريافت شده از رفيق کورش مدرسى
انجام شده 20070802 - تنظيم و انتشار متن فارسى
توضيح


Last updated: 2007-08-02