صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1510
عنوان مطلب درباره فعاليت حزب در خارج کشور
اوريژينال متن دستنوشته دريافت شده از رفقا شهلا دانشفر و اصغر کريمى - آوريل ٢٠٠٤
تاريخ 19881024 - 13670802
فايل پايه 1510fa.vnf
انجام شده 20040422 - انتشار نوشته هاى اسکن شده
20040422 - - انتشار متن html فارسى
قدم بعدى - تاريخ نوشته مشخص شود.


Last updated: 2004-04-22