صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3927
عنوان مطلب اطلاعیه در مورد انفجارات امروز در مرکز تهران
اوريژينال "منتخب آثار منصور حکمت، ضميمه ١"، انتشارات حزب کمونيست کارگرى - حکمتيست، ژوئيه ٢٠٠٦ - صفحات MA-Z1 372 - 373
تاريخ 13781116 - 20000205
فايل پايه فايل rtf فارسى، دريافت شده از رفيق کورش مدرسى - شماره 77
انجام شده 20060727 - تنظيم و انتشار html فارسى
قدم بعدى


Last updated: 2006-07-27