Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

اطلاعیه در مورد انفجارات امروز در مرکز تهران


انفجارات امروز در مرکز تهران به کشته شدن یک نفر و مجروح شدن ٥ نفر از عابرین منجر شد. خبرگزاری رویتر از چند انفجار سبُک در منطقه پیرامون کاخ رئیس جمهور گزارش میدهد. خبرگزاری جمهوری اسلامی آن را حمله موشکی مجاهدین خلق به کاخ ریاست جمهوری توصیف کرده است.

در شرایطی که جنبش اعتراضی علیه جمهوری اسلامی گسترش ميیابد و اعتصابات و اعتراضات کارگری هر روز دامنه وسیعتری بخود میگیرد، در شرایطی که روند سیاسی شدن بخشهای مختلف جامعه شدت گرفته و شکاف، سردرگمی و بی‌افقی در میان باندهای حاکم جمهوری اسلامی هر روز عمیق‌تر میشود، اینگونه حرکات مستقیما با هدف بیرون راندن مردم از صحنه سیاسی و نظامی کردن فضا انجام میشود. این اقدام از هر سو که باشد علیه مردم و علیه مبارزه مردم با جمهوری اسلامی است. هرچند مجاهدین خلق مسئولیت این انفجارات را برعهده گرفته‌اند. اما در اینکه این اقدام واقعا از جانب این سازمان صورت گرفته باشد تردید جدی هست. با اینحال آمادگی و اشتیاق این سازمان در قبول مسئولیت اَعمالی اینچنین مغایر با اعتلای مبارزات سیاسی مردم بار دیگر نشان میدهد که سیاستهای این سازمان به عنوان یک فرقه اسلامی نه تنها ربطی به مبارزات مردم برای رهايی از ارتجاع اسلامی ندارد بلکه مانعی بر سر روند سیاسی شدن و به میدان آمدن مردم برای در هم ریختن بساط حکومت کثیف اسلامی است.

قطعا جمهوری اسلامی و باندهای آن تلاش میکنند از این موضوع برای سفت‌تر کردن بندهای سرکوب و اختناق استفاده کنند اما بحران و شکاف در میان باندهای حکومت و از طرف دیگر تحرک سیاسی و روحیه مبارزاتی مردم بالاتر از آن است که این اقدام کمکی به جمهوری اسلامی بکند. جمهوری اسلامی با تمام جناحها و دار و دسته‌هایش، با تمام قوانین ارتجاعی و ضدمردمی‌اش و با تمام دم و دستگاه سرکوب و جنایتکارانه‌اش رفتنی است. تنها راه کوتاه کردن عمر این حکومت و خنثی کردن هر توطئه‌ای برای تشدید خفقان، بسط مبارزه اقشار مختلف مردم است.

سرنگون باد جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران
٥ فوریه ٢٠٠٠از آرشیو کورش مدرسی - منتشر شده در "منتخب آثار منصور حکمت، ضميمه ١"، انتشارات حزب کمونيست کارگرى - حکمتيست، ژوئيه ٢٠٠٦ - صفحات ٣٧٢ و ٣٧٣

hekmat.public-archive.net #3927fa.html