صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3839
عنوان مطلب جمعبندى بحث در مورد وضعيت حزب - پلنوم دهم حزب کمونيست ايران
اوريژينال کپى تايپ شده دستى با عنوان "از مباحث پلنوم دهم، رفيق نادر، جمعبندى بحث در مورد وضعيت حزب". ١٤ صفحه A4. (بدون تاريخ. نسخه کميته تبليغات) نزد خسرو داور.
تاريخ 13660815 - 19871115
فايل پايه
انجام شده 20050915 - عنوان به ليست اضافه شد.
20050915 - تنظيم و انتشار فايل html فارسی
قدم بعدى نوار صدا (صحبتهاى نادر در پلنوم دهم) تهيه و منتشر شود.


Last updated: 2005-09-15