صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3863
عنوان مطلب بحث در کنگره اول ا.م.ک - سمينار جنبش کارگرى
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
101_74, 101_75, 101_76
تاريخ 13610708 - 19820930
فايل پايه متن پياده شده: فايل word فارسى دريافت شده از رفيق دنيس مير (آزاد)
انجام شده تبديل به فورمت rm و smil
20090322 - انتشار متن پياده شده توسط رفيق دنيس مير
قدم بعدى با گفتار مقابله شود.


Last updated: 2009-03-22