صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3830
عنوان مطلب پرسش و پاسخ در پالتاک ٢٦ دسامبر ٢٠٠١
اوريژينال صداى ضبط شده از جلسه پالتاک
تاريخ 13801005 - 20011226
فايل پايه فايل صدا (CD) دريافت شده از رفيق سياوش مدرسى
انجام شده 20041219 - تنظيم و انتشار فايلهاى صدا rm و smil
20060212 - ترجمه عربى بخشى از گفتار دريافت شده از رفيق فارس محمود
20060924 - ترجمه کردى بخشى از گفتار دريافت شده از رفيق فتاح مامند
قدم بعدى بخشهايى از اين نوار قبلا توسط رفيق ايرج فرزاد پياده شده است.
بخشهاى باقيمانده پياده شود.


Last updated: 2006-09-24