صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3953
عنوان مطلب جلسه مشترک کومه‌له و اتحاد مبارزان کمونيست - حزب، کمونيسم، پيوند با طبقه کارگر
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
430_03, 430_06, 430_07
تاريخ احتمالا بهار 1983 (1362)
فايل پايه
انجام شده 20060909 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
توضيح تاريخ روى نوار ذکر نشده است
نوارها ناقص‌اند ٣ نوار از ٧ نوار موجودند (فقط شماره‌هاى ٣ و ٦ و ٧)


Last updated: 2006-09-09