صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3867
عنوان مطلب تبليغ و ترويج پوپوليستى و تبليغ و ترويج سوسياليستى
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
230_02
تاريخ 1361 - 1983
فايل پايه
انجام شده 20060403 - تبديل به فورمت rm و smil
توضيح اين در واقع عنوان سخنرانى حميد تقوايى در کردستان است. اين نوار بخش مربوط به اظهار نظر نادر در پايان اين سخنرانى است. تاريخ دقيق جلسه معلوم نيست، اما به هر حال بعد از برگزارى کنگره ا.م.ک (پاييز ١٣٦١) است.


Last updated: 2006-04-03