صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3894
عنوان مطلب گورباچفيسم - بحث در جلسه ستاد سياسى حزب کمونيست ايران ٢٩ر٣ر٦٧
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
324_01, 324_02, 324_03
تاريخ 13670329 - 19880619
فايل پايه متن پياده شده: فايل word فارسى دريافت شده از رفيق دنيس مير (آزاد)
انجام شده 20060524 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
20090825 - تنظيم و انتشار متن پياده شده دريافتى از رفيق دنيس مير (آزاد)
توضيح - نادر، ايرج، جعفر، غلام، حيدر، بهمن


Last updated: 2009-08-25