صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1470
عنوان مطلب پرده آخر ۳ - ظهور قطب سوم
اوريژينال انترناسيونال هفتگى شماره 3   AH03
تاريخ 13790230 - 20000519
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى H3.vnf
انجام شده 20021011 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20221125 - انتشار متن کُردی، ترجمه کاوه عمر
قدم بعدى


Updated: 11 Oct 02 | 2022-11-25