صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3926
عنوان مطلب نامه به ریبوار احمد - حزب عراق و ضرورت رهبری جامعه
اوريژينال "منتخب آثار منصور حکمت، ضميمه ١"، انتشارات حزب کمونيست کارگرى - حکمتيست، ژوئيه ٢٠٠٦ - صفحات MA-Z1 369 - 371
تاريخ 13780929 - 19991220
فايل پايه فايل rtf فارسى، دريافت شده از رفيق کورش مدرسى - شماره 76
انجام شده 20060727 - تنظيم و انتشار html فارسى
20080410 - انتشار متن عربی ترجمه رفیق فارس محمود.
قدم بعدى


Last updated: 2008-04-10