صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3916
عنوان مطلب نشریه تئوریک، نشریه درونی و مباحثات داخلی - پاسخ به سؤالات بهروز ناصری
اوريژينال "منتخب آثار منصور حکمت، ضميمه ١"، انتشارات حزب کمونيست کارگرى - حکمتيست، ژوئيه ٢٠٠٦ - صفحات MA-Z1 329 - 330
تاريخ 13780117 - 19990406
فايل پايه فايل rtf فارسى، دريافت شده از رفيق کورش مدرسى - شماره 61
انجام شده 20060727 - تنظيم و انتشار html فارسى
قدم بعدى


Last updated: 2006-07-27