صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 4033
عنوان مطلب سخنرانى در جلسه گفت و شنود حزب کمونيست کارگرى در گوتنبرگ سوئد - مارس ٢٠٠٠
اوريژينال فايل دريافت شده از رفيق غلام اکبرى MH-Gotnberg_GoftoShonod.rm
و فايل دريافت شده از رفيق دنيس آزاد Nader i gbg_mp3.mp3
تاريخ 13781224 - 20000310
فايل پايه متن پياده شده از روى نوار: فايل word دريافت شده از رفيق دنيس آزاد
فايل word عربى دريافت شده از رفيق فارس محمود.
انجام شده 20070703 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
20070927 - چند دقيقه‌اى از صحبتها که در فايل صوتى ارسالى غلام اکبرى ضبط نشده بود، از فايل ارسالى دنيس آزاد به فايل صوتى سايت چسبانده شد. دقايق 10:54 تا 13:15
20070929 - تنظيم و انتشار متن فارسى دريافت شده از رفيق دنيس آزاد.
20070929 - تنظيم و انتشار متن عربى ترجمه رفيق فارس محمود.
توضيح روزشمار تاريخ دقيق نيست. بگفته سخنران اين سخنرانى چند روز پس از مصاحبه با بى بى سى انجام شده است.
متن پياده شده مقابله و بعضا تغيير داده شده است.


Last updated: 2008-10-14