صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3912
عنوان مطلب درباره مجازات اعدام - مصاحبه با سازمان دفاع از زندانیان سیاسی
اوريژينال "منتخب آثار منصور حکمت، ضميمه ١"، انتشارات حزب کمونيست کارگرى - حکمتيست، ژوئيه ٢٠٠٦ - صفحات MA-Z1 303 - 307
تاريخ 13771207 - 19990226
فايل پايه فايل rtf فارسى، دريافت شده از رفيق کورش مدرسى - شماره 52
انجام شده 20060727 - تنظيم و انتشار html فارسى
قدم بعدى


Last updated: 2006-07-27