صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 4039
عنوان مطلب رهايى سوسياليستى، تنها پاسخ براى اقتصاد ايران - يک نامه در پاسخ به چند سؤال
اوريژينال منتخب آثار منصور حکمت، ضميمه شماره ٢ - آوريل ٢٠٠٧
تاريخ 13800522 - 20010813
فايل پايه متن پياده شده از روى نوار: 2001-08-13-talashgaran.doc دريافت شده از رفيق کورش مدرسى منتشر شده در منتخب آثار، ضميمه شماره ٢ - آوريل ٢٠٠٧
انجام شده 20070819 - تنظيم و انتشار متن فارسى
توضيح


Last updated: 2007-08-19