صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2770
عنوان مطلب وحشت رژيم از چيست؟ - پيرامون ضربات اخير رژيم به نيروهاى برنامه حزب
اوريژينال کارگر کمونيست - ارگان اتحاد مبارزان کمونيست شماره ٥ - KK05
تاريخ 13611015 - 19830115
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق مريم طاهرى 2770fa.vnf
انجام شده 20030420 - عنوان به ليست فارسى اضافه شد.
20031018 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - مقابله شود.


Last updated: 2003-10-18