صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2430
عنوان مطلب در مورد مسائل گرهى در بحث شورا و سنديکا
اوريژينال بسوى سوسياليسم دوره دوم - شماره ٣ - مهرماه ١٣٦٨
تاريخ انتشار داخلى: زمستان ١٣٦٥ انتشار علنى مهر ١٣٦٨ ب.س. ٣
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى shora1.vnf
فايل word عربى ترجمه رفيق فارس محمود، دريافت شده از رفيق فاتح مامند
انجام شده 20030315 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20030825 - تبديل به فايل html عربى با استاندارد يونى کد
20110820 - انتشار ترجمه فرانسوى، برگرفته از سايت مارکسيستها
20131111 - انتشار متن‌های انگلیسی و اسپانیایی دریافت شده از رفیق Nicolás José Jiménez
20211201 - انتشار ترجمه کُردی، دریافت شده از رفیق کاوه عمر
قدم بعدى - بايد با مجموعه آثار جلد ٦ مقابله و تصحيح شود
- ترجمه عربى چک شود. يک بند در بخش الف جا افناده است.


Last updated: 2021-12-01