صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3979
عنوان مطلب پيشنهاد دستور جلسه پلنوم - نامه به کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى
اوريژينال رجوع شود به توضيحات رفيق اسماعيل ويسى در زير متن
تاريخ 13780323 - 19990613
فايل پايه فايل word فارسى دريافت شده از رفيق اسماعيل ويسى
انجام شده 20061022 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
توضيح


Last updated: 2006-10-22