صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 4014
عنوان مطلب سخنرانى درباره خصوصيات حزب کمونيست ايران
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
201_00
تاريخ 1362 - 1983 تاريخ ذکر نشده
فايل پايه متن پياده شده از روى نوار (قسمت اول): Soxanrani_dar_morede_hkI__1_final.doc دريافت شده از آذر مدرسى
انجام شده 20070304 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
20070922 - تنظيم و انتشار متن فارسى
توضيح متن پياده شده از روى نوار ناقص است و فقط قسمت اول نوار (٥٥ دقيقه از کل ١ ساعت ٤١ دقيقه) را در بر ميگيرد.


Last updated: 2007-09-22