صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2660
عنوان مطلب بيانيه نشريه ما - سرمقاله ب.س. شماره ١
اوريژينال بسوى سوسياليسم - دوره اول - شماره يک - اول مرداد ١٣٥٩ - صفحه ١ تا ٥ BSa01
تاريخ 13590501 - 19800723
فايل پايه 2660fa.vnf
انجام شده 20030420 - عنوان به ليست فارسى اضافه شد.
20030810 - تايپ و تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - مقابله و تصحيح شود.
- کلمات خوانده نشده و حدسى (بين دو پرانتز) با کلمات درست جانشين شود.


Last updated: 2003-08-10