صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0020
عنوان مطلب سه منبع و سه جزء سوسياليسم خلقى ايران
اوريژينال بسوى سوسياليسم - دوره اول - شماره ٣
تاريخ 13590703 - سوم آبان ١٣٥٩
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
11se2-ed.vnf 11se1-ed.vnf
انجام شده 20020911 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20050702 - لينک به کتابهاى مرجع فعال شد.
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 2005-07-02