صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3891
عنوان مطلب بحث در سمينار حزب کمونيست ايران درباره سوسياليسم در يک کشور
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
307_01, 307_02, 307_03, 307_04, 307_05, 307_06
تاريخ 13641020 - 19860110
فايل پايه متن پياده شده: فايل word دريافت شده از رفيق دنيس مر (آزاد).
انجام شده 20060515 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
دو يادداشت کتبى از غلام و نادر از اين جلسه بجا مانده است.
20091009 - تصحيح تنظيم و انتشار متن پياده شده، دريافتى از رفيق دنيس مر.
توضيح


Last updated: 2009-10-09