متن پياده شده            

دو يادداشت کتبى که غلام و نادر در اين سمينار براى همديگر نوشته اند

بحث در سمينار حزب کمونيست ايران درباره سوسياليسم در يک کشور


hekmat.public-archive.net #3891fa.html