صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0080
عنوان مطلب انقلاب ايران و نقش پرولتاريا (خطوط عمده) - حميد تقوايى و منصور حکمت
اوريژينال
تاريخ 13570915 - آذر ١٣٥٧
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى    1xoto-ed.vnf
فايل word ترکى دريافت شده از رفيق سياوش آذرى
فايل word عربى دريافت شده از رفيق جلال محمد.
انجام شده 20020911 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20031107 - تنظيم و انتشار متن انگليسى از روى جزوه انگليسى منتشر شده از سوى دانشجويان هوادار اتحاد مبارزان کمونيست در بريتانيا - اين جزوه را رفيق فريده آرمان ارسال کرده است.
20040720 - تنظيم و انتشار متن ترکى ترجمه رفيق Özgür Yalçin
20100427 - تنظيم و انتشار متن عربى ترجمه رفيق جلال محمد.
20131105 - تنظيم و انتشار متن اسپانیایی ترجمه رفيق Nicolás José Jiménez
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.


Last updated: 2013-11-05