صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3922
عنوان مطلب آیا باید کمک مالی را پذیرفت؟ - کسب تکليف از هيأت دبيران
اوريژينال "منتخب آثار منصور حکمت، ضميمه ١"، انتشارات حزب کمونيست کارگرى - حکمتيست، ژوئيه ٢٠٠٦ - صفحات MA-Z1 351 - 352
تاريخ 13780507 - 19990729 سال ١٩٩٩ در نامه ذکر نشده است و حدسى است.
فايل پايه فايل rtf فارسى، دريافت شده از رفيق کورش مدرسى - شماره 70
انجام شده 20060727 - تنظيم و انتشار html فارسى
قدم بعدى


Last updated: 2006-07-27