صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3914
عنوان مطلب نامه به محسن ابراهیمی - شیوه بحث با امیر پیام
اوريژينال "منتخب آثار منصور حکمت، ضميمه ١"، انتشارات حزب کمونيست کارگرى - حکمتيست، ژوئيه ٢٠٠٦ - صفحات MA-Z1 309 - 310
تاريخ 13780115 - 19990415 نامه تاريخ ندارد.
فايل پايه فايل rtf فارسى، دريافت شده از رفيق کورش مدرسى - شماره 54
انجام شده 20060727 - تنظيم و انتشار html فارسى
قدم بعدى


Last updated: 2006-07-27