Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  
Audio   دستنوشته

درخواست از کميته رهبرى براى تخصيص امکانات بيشتر
به نشريات و مرکز آرشيو و خبررفقاى کميته رهبرى!

لطفا در هر نوع سازماندهى يا اصلاح در سازماندهى مرکز آرشيو و خبر و رابطه آن با ک.س توجه کنيد که نيازهاى زير ما براى بهبود کار نشريات بايد به هر حال برآورده شود:

١- استخراج اخبار و ارائه آنها به هـ.ت‌ها (بطور روتين و بموقع)
٢- استخراج سؤالات سياسى و نظرى و ارائه آنها به هـ.ت‌ها
٣- دريافت نامه‌هاى حاوى مباحث (شامل سؤالات و يا بحثهاى اثباتى) سبک کارى
٤- اطلاعات مربوط به انعکاس نشريات در داخل کشور و درجه و دامنه پخش نشريه به دست ما برسد
٥- مقالات اثباتى و انتقادى فعالين شهر که داراى مضمون سياسى هستند و به کار نشريات مربوط ميشوند (مانند بحثهاى مربوط به شعارها و تاکتيکهاى فعلى و قبلى ما و...)

٭ طبعا راديو هم انتظارات مشابهى دارد

قربان شما   نادر
٢٠ بهمن ١٣٦٣


hekmat.public-archive.net #4051fa.html